2 listopada 2015

Badania termowizyjne

Badania termograficzne jako metoda bezinwazyjna są szczególnie przydatne przy znajdowaniu różnych błędów wykonawczych czy technologicznych. Poszukiwanie tego rodzaju wad przez wykonywanie odkrywek w domniemanych miejscach ich występowania jest kosztowne i prowadzi do uszkodzenia elementów budowlanych.

Tarnowskie Góry_1

Poprzez termowizyjny pomiar temperatury można określić jej rozkład na całej powierzchni badanego obiektu. Umożliwiają to kamery termowizyjne, które stają się coraz powszechniejszym narzędziem lokalizacji miejsc występowania oraz ilościowej oceny strat ciepła lub wykrywania nieprawidłowości w funkcjonowaniu różnorodnych urządzeń i instalacji energetycznych. W wyniku pomiaru otrzymywany jest tzw. termogram, czyli obraz na którym w wybranej palecie barw lub w odcieniach szarości odwzorowane jest pole temperatury. Wyniki termowizyjnych pomiarów temperatury są przydatne w badaniach różnych procesów cieplnych oraz przy ocenie stanu technicznego czy parametrów cieplnych urządzeń i instalacji energetycznych oraz innych obiektów. Pomiary termowizyjne polegają na pomiarze natężenia promieniowania cieplnego, które jest emitowane przez wszystkie ciała o temperaturze wyższej od temperatury 0 K (-273,15o C).

Oprócz nieprawidłowości wykonawczych w postaci braku lub rozrzedzenia izolacji cieplnej można wykrywać nieszczelności, zawilgocenia, mostki cieplne i inne wady skutkujące podwyższeniem temperatury na zewnętrznej powierzchni ściany lub jej obniżeniem na powierzchni wewnętrznej. Inspekcje termowizyjne tego typu są przydatne w ekspertyzach dotyczących ochrony cieplnej budynku, a także przy odbiorze prac dociepleniowych.
Wymienione powyżej badania termowizyjne należą do kategorii pomiarów zwanych
termografią (termowizją) jakościową w której dąży się do wykrycia miejsc o nadmiernie podwyższonej (lub obniżonej) temperaturze. Wyniki pomiarów tego typu mają charakter jakościowo-porównawczy. Są one jednak wystarczające w zdecydowanej większości przypadków pod warunkiem poprawnego określenia przyczyny nieprawidłowości stwierdzonej na termogramie.

Osiedle w termowizji_2

Kamera termowizyjna jest kamerą, która widzi promieniowanie podczerwone – którego oko ludzkie nie widzi.
Jest ona rodzajem termometru, który pozwala mierzyć temperaturę na odległość w wielu miejscach jednocześnie. Tworzenie obrazu polega na rejestracji przez kamerę promieniowania emitowanego przez obserwowany obiekt, a następnie przetworzeniu na kolorową mapę temperatur. Zastosowanie kamer termowizyjnych jest bardzo szerokie a jedynym ograniczeniem jej stosowania jest nasza wyobraźnia.

Powszechnie badania termowizyjne stosuje się do
wykrywania:

– wad technologicznych przegród budynków, błędów w dociepleniu, mostków cieplnych, zawilgoceń, filtracji powietrza;
– lokalizacji rur z ciepłą wodą, oraz wycieków i nieszczelności;
– zwiększonej rezystancji dla rozdzielni wszystkich napięć, transformatorów, szafek elektrycznych, uszkodzonych bezpieczników, linii WN i wszelkich złączy elektrycznych
– złego stanu izolacji cieplnej kotłów, rurociągów, izolowanych kanałów, elektrofiltrów;
– lokalizacji przebiegu sieci ciepłowniczej,
– złego stanu przewodów doprowadzających gazy,
– złego stanu wanien szklarskich i elektrolitycznych,
– wadliwie pracujących urządzeń mechanicznych (nadmierne przegrzanie),
– wewnętrznych samozapłonów hałd węglowych,
– uszkodzeń wymurówki pieców, kominów żelbetowych,
– ognisk pożarów leśnych,
– chorób (zastosowania medyczne),
– w wojskowości …

testo 885_p_ap_the_004101

Po prostu wszędzie tam gdzie ważny jest rozkład temperatur.
Prawdziwym polem do popisu dla kamery termowizyjnej jest wykrywanie wilgoci w budynkach. Obecność wody w porach materiału budowlanego powoduje pogorszenie jego właściwości izolacyjnych, zdolności do wypromieniowania ciepła, a więc i temperatury na powierzchni. Dzięki temu na obrazie termowizyjnym można łatwo rozróżnić obszary zawilgoceń, określać ich zasięg a nawet wskazywać źródła wilgoci.

Obszar zastosowań kamer termowizyjnych nieustannie się rozszerza i dawno już wykroczył poza zakres związany bezpośrednio z problemami termoizolacji, zyskując uznanie równie w diagnostyce medycznej, badaniach ekologicznych, elektronice, kontroli jakości, czy wreszcie w ratownictwie górskim.